Drättinge

Drättinge station.

Drättinge var banans minsta station, från början endast med endast ett stickspår utan möjlighet till att göra rundgång med loken. Stationshus i tegel uppfördes 1905. I samband med anläggandet av ett sågverk en bit öster om stationen byggdes ett rundgångsspår och stickspåret förlängdes över bäcken fram till sågverket.

Stationsområdet

Stationsområdet i Drättinge var inte stort, det fanns fram till 1924 endast en växel med stickspår. Rundgångsspår byggdes som sagt 1924 och då förlängdes stickspåret fram till sågen. Intill stationen fanns även en bäck där man kunde stanna och ta vatten till ångloken, se symbol på spårplanen nedan.

Drättinge fick sitt stationshus 1905. Innan detta används troligen den lilla bod som benämns ”Exp(edition)” på spårplanen nedan.

Ursprunglig spårplan över Drättinge station (1894-1924).

Trafiken till och från Drättinge

På de bilderna som finns på Drättinge så kan man endast se slipers avlastade vid stickspåret, det är även en plankad gång från huvudspåret till boden vilket antyder att mindre styckegods kan ha förvarats i boden. Den enda större bebyggelse i närheten var Drättinge Gård, inte otroligt att det som fraktades till och från stationen var enbart för gårdens behov av inköp och försäljning.

Efter 1924 bör en hel del av trafiken utgjorts av transporter till och från sågverket.

Personal

På Drättinge fick man titeln Stationsvakt, i Svensk Järnvägsmatrikel återfinns noteringar på personer som haft befattningar på Drättinge. Först ut är Anders Johansson Thulin som är noterad som elev under 1894 för att 1895 anges tjänstgöra på Drättinge. Redan 1896 ersätts han av Anders Petter Berggren mellan 1896 och 1899 då Anders Petter flyttar till Rosendala. Därefter saknar vi namn men 1901 anges stationsvakten vara Gustaf Aron Carlborg.
Gustaf Aron verkar ha tjänstgjort till 1906 så han ersätts av Henning Gustafsson som verkar ha stannat kvar till 1931 där vi hittar sista uppgiften i vårt underlag.

Fler bilder på Drättinge station

Ritningar och dokument

(Inga kända)


Fortsätt till: Lyckås Gård

Åter till: Vistakulle